ตำบลประศุกมุ่งมั่นพัฒนาคน สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่ตำบลสุขภาวะ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลประศุก  ประกอบด้วย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสาววนิดา       รอดถาวร

กำนันตำบลประศุก

2

นางมารินทร์         หอมสมบัติ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1

3

นายดิเรก             จะระ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2

4

นายวัฒนศักดิ์       สงวนสุข

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3

5

นายประพิณ          ภู่ปราง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4

6

นายเทพพร           ทับเทียร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5

7

นางดุจดาว            เพ็งภาค

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6

8

นายนครินทร์         สร้อยม่วง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7

9

นายสมประสงค์      สิงห์ดี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9

10

นายกิตติศักดิ์        ยิ้มเสถียร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10

11

นายพัฒนะ            หลำเคลา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11