ตำบลประศุกมุ่งมั่นพัฒนาคน สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่ตำบลสุขภาวะ

โครงสร้าง 1

โครงสร้าง2

 

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

คณะผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายสุรศักดิ์    เพ็งภาค

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2

นายสมพร      จุ้ยจุน

รองนายกอบต. ประศุก คนที่ 1

3

นายมณีพงศ์   ตะกรุดแจ่ม

เลขานุการนายกอบต. ประศุก

4

นายกฤษณะ  เถื่อนจุ้ย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

                      

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง                             ช่องทางการติดต่อ

 1

นางอารี   หอยสังข์

ประธานสภาฯ                      084 766 2702
 2

นางสุภาพร   คล้ายเหล็ง

เลขานุการสภาฯ                   086 141 2095
 3

นายสายัญ   สุขทรัพย์

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3        089 901 9403
 4

นายสัมพันธ์   จันทร์ยิ้ม

รองประธานสภาฯ                 089 234 0894
 5

นางพรพิศ   ทับเทียร

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5         089 083 6281
 6

นายกิจติ   มิ่งสุข

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6         087 053 8078
 7

นางสุพัตทา   มิ่งสุข

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7         082 510 7372
 8

นายเพทาย   จันทร์อ่ำ

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8         087 047 6277
 9

นายศักดิ์ชัย   อิ่มแก้ว

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9         086 132 3809
 10

นางสาวดารณี   สุขเกตุ

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10       086 062 0494
 11

นางขนิษฐา   ไวว่อง

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11       061 048 0139

 

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลประศุก  ประกอบด้วย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง                          ช่องทางการจติดต่อ

1

นางสาววนิดา    รอดถาวร

กำนันตำบลประศุก             087 201 7091

2

นางมาริน  หอมสมบัติ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1             095 252 6635

3

นางสาววรางคณา  จะระ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2             094 461 0152

4

นายวัฒนศักดิ์  สงวนสุข

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3             080 107 8080

5

นายประพิณ     ภู่ปราง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4             081 756 1438

6

นายเทพพร       ทับเทียร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5             098 088 9214

7

นางดุจดาว       เพ็งภาค

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6             081 529 3829

8

นายนครินทร์    สร้อยม่วง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7             085 651 0374

9

นายสมประสงค์    สิงห์ดี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9             085 085 5506

10

นายกิตติศักดิ์    ยิ้มเสถียร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10           098 827 4752

11

นายพัฒนะ    หลำเคลา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11           087 116 1988