ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 16 มิถุนายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดอบรมด้านการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลประศุก มีความรู้เข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นแนวทางสร้างอาชีพหลังเสร็จฤดูการทำนา

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย       
จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
-หมู่ที่ 3 จำนวนสุนัขและแมวรวม 191 ตัว  
-หมู่ที่ 4 จำนวนสุนัขและแมวรวม 348 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 20 มิถุนายน 2565
นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
ได้มอบหมายให้ นายกฤษณะ เถื่อนจุ้ย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ มอบชุดตรวจ ATK และสุ่มตรวจเด็กนักเรียน จำนวน 5 ราย ผลเป็น ลบ ทั้งหมด ตามโครงการป้องกันและเผ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
-หมู่ที่7 จำนวนสุนัขและแมวรวม 272 ตัว  
-หมู่ที่8 จำนวนสุนัขและแมวรวม 227 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...