ตำบลประศุกมุ่งมั่นพัฒนาคน สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่ตำบลสุขภาวะ

1. ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวนตำบล  ของอำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ที่ทำการตั้งอยู่  หมู่ที่  4   ตำบลประศุก  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ห่างจากที่ว่าการอำเภออินทร์บุรีไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 5  กิโลเมตร  เข้าสู่พื้นที่โดยทางรถยนต์ ใช้เส้นทาง  สาย  311  ถนนสายสิงห์บุรี ? ชัยนาท (สายเก่า)
ตำบลประศุก  ตั้งเป็นตำบลเมื่อ  100  ปี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.2457  และตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำลประศุก  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่  16  ธันวาคม พ.ศ.2539  มีพื้นที่  31  ตารางกิโลเมตร  จำนวน  11  หมู่บ้าน

2.เนื้อที่
ตำบลประศุกมีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ตารางกิโลเมตรประมาณ  19,375  ไร่

3.ภูมิประเทศ
3.1ภูมิอากาศ
   ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ? เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? ตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ? มกราคม
3.2 ลักษณะของดิน
   ลักษณะของดินในตำบลประศุกเป็นดินเหนียว มีบางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย อยู่กลุ่มชุดดินราชบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มดินดังกล่าวเป็นดินที่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรม
3.3 ลักษณะของแหล่งน้ำ
   ลักษณะของแหล่งน้ำในตำบลประศุกเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่ขุดขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์
อาณาเขต  โดยมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลอื่นดังนี้
ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลอินทร์บุรี       อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลชีน้ำร้าย      อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลห้วยชัน        อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  ทั้งหมด  11 หมู่บ้าน
หมู่ที่  1    บ้านประโมง
หมู่ที่  2    บ้านประโมง
หมู่ที่  3    บ้านปลาไหล
หมู่ที่  4    บ้านปลาไหล
หมู่ที่  5    บ้านบุ้งชี้น้ำร้าย                        
หมู่ที่  6    บ้านต้นหว้า
หมู่ที่  7    บ้านม้า        
หมู่ที่  8    บ้านไผ่ขวาง
หมู่ที่  9    บ้านไผ่ขวาง
หมู่ที่  10  บ้านไผ่ขวาง  
หมู่ที่  11  บ้านดอนแมงรัก