ตำบลประศุกมุ่งมั่นพัฒนาคน สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่ตำบลสุขภาวะ

วิสัยทัศน์

  ?ตำบลประศุกมุ่งมั่นพัฒนาคน  สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง  พร้อมเข้าสู่ตำบลสุขภาวะ?

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

  1. จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
  2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอ
  3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของตำบล
  5. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  6. คุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  7. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล
  8. ส่งเสริมวิธีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล

     10. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน