ตำบลประศุกมุ่งมั่นพัฒนาคน สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่ตำบลสุขภาวะ

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  เป็นตำบลหนึ่งในจำนวนตำบล  ของอำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ที่ทำการตั้งอยู่  หมู่ที่  4   ตำบลประศุก  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ห่างจากที่ว่าการอำเภออินทร์บุรีไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 5  กิโลเมตร  เข้าสู่พื้นที่โดยทางรถยนต์ ใช้เส้นทาง  สาย  311  ถนนสายสิงห์บุรี ? ชัยนาท (สายเก่า)
ตำบลประศุก  ตั้งเป็นตำบลเมื่อ  100  ปี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.2457  และตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำลประศุก  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่  16  ธันวาคม พ.ศ.2539  มีพื้นที่  31  ตารางกิโลเมตร  จำนวน  11  หมู่บ้าน

2.เนื้อที่
ตำบลประศุกมีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ตารางกิโลเมตรประมาณ  19,375  ไร่

3.ภูมิประเทศ
3.1ภูมิอากาศ
   ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ? เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ? ตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ? มกราคม
3.2 ลักษณะของดิน
   ลักษณะของดินในตำบลประศุกเป็นดินเหนียว มีบางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย อยู่กลุ่มชุดดินราชบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มดินดังกล่าวเป็นดินที่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรม
3.3 ลักษณะของแหล่งน้ำ
   ลักษณะของแหล่งน้ำในตำบลประศุกเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่ขุดขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์
อาณาเขต  โดยมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลอื่นดังนี้
ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลอินทร์บุรี       อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลชีน้ำร้าย      อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลห้วยชัน        อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  ทั้งหมด  11 หมู่บ้าน
หมู่ที่  1    บ้านประโมง
หมู่ที่  2    บ้านประโมง
หมู่ที่  3    บ้านปลาไหล
หมู่ที่  4    บ้านปลาไหล
หมู่ที่  5    บ้านบุ้งชี้น้ำร้าย                        
หมู่ที่  6    บ้านต้นหว้า
หมู่ที่  7    บ้านม้า        
หมู่ที่  8    บ้านไผ่ขวาง
หมู่ที่  9    บ้านไผ่ขวาง
หมู่ที่  10  บ้านไผ่ขวาง  
หมู่ที่  11  บ้านดอนแมงรัก

1.4 ข้อมูลประชากร

         ตำบลประศุก ครัวเรือนทั้งหมด 1,๘๑๗ ครัวเรือน จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ๖,190 คน

เพศชาย  3,016  คน  เพศหญิง 3,174  คน

หมูที่

จำนวนอาคารบ้านเรือน

จำนวนประชากร

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

1

151

231

247

478

2

148

241

276

517

3

153

236

256

492

4

203

332

334

666

5

132

197

233

430

6

241

420

423

843

7

184

296

318

614

8

143

243

275

518

9

243

419

415

834

10

139

245

237

482

11

80

156

160

316

รวม

1,817

3,016

3,174

6,190

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน  แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล ข้อมูลอำเภออินทร์บุรี ประจำเดือนมีนาคม  2560

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
2.1 รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
- ตำบลประศุกประชาชนมีรายได้/ครัวเรือน  36,000 บาท/ปี เป็นรายได้จากการประกอบอาชีพ  เงินรายได้อื่น  ๆ เช่น  ลูกไปทำงานส่งมาให้หรือเงินบำเหน็จบำนาญ,เงินค่าเช่าที่ดินและอื่น ๆ
- รายจ่ายเฉลี่ย/ครัวเรือน  เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  ค่าครองชีพ  ค่าลงทุนประกอบอาชีพ  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร  รวมทั้งหมดโดยเฉลี่ย  50,000  บาท/ปี
2.2 จำนวนแรงงาน
แรงงานในการทำเกษตร  ครัวเรือนละ  2  คน

2.3  พืชเศรษฐกิจ
-ข้าวพันธุ์ที่ปลูก  มี กข41 , กข 47 , กข 31, สุพรรณบุรี 1,35,50 ,ชัยนาท1 ,ชัยนาท2 ,    
ปทุมธานี1 ,พันธุ์พื้นเมืองพวงเงิน, ขาวลำใย  โดยมีพื้นที่ปลูกและผลผลิตดังนี้
-นาปี  , นาปรัง  
-มะม่วง  พันธุ์ที่ปลูก  เขียวเสวย,น้ำดอกไม้,โชคอนันต์,แก้ว และพันธุ์อื่น ๆ
-ถั่วลิสงพันธุ์สุโขทัย  38

3.  สัตว์เศรษฐกิจ
- สัตว์น้ำ  ปลาตะเพียน  ปลานิล  ปลาสวาย  ปลาดุก ฯลฯ
- สัตว์บก  สุกร  เป็ด  ไก่  วัว

4. ข้อมูลด้านสังคม
4.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด  สพฐ. มีจำนวน  4  แห่ง  ได้แก่
1.โรงเรียนวัดดอกไม้
2.โรงเรียนวัดปลาไหล
3.โรงเรียนวัดเสือข้าม       (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่  3)
4.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่  3)

4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด 5  แห่ง ดังนี้
- วัดดอกไม้            ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
- วัดปลาไหล            ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
- วัดเชิดหนัง            ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
- วัดเสือข้าม            ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
- วัดสว่างอารมณ์        ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10
สำนักสงฆ์ มีจำนวน 1  แห่งได้แก่
- สำนักสงฆ์โคกขี้เหล็ก        ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
    
       4.3  ขนบธรรมเนียมประเพณี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญที่ประชาชนยังคงรักษา  สืบสานไว้มีดังนี้
- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- ประเพณีสงกรานต์
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโววันออกพรรษา
- ประเพณีงานถั่วไร้น้ำ  (ถั่วลิสง)

4.4  การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประศุก  จำนวน  1  แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขฐานประจำหมู่บ้าน  จำนวน  11  แห่ง
4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สมาชิก อปพร.     จำนวน  41  คน
4.6 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-  ผู้ติดเชื้อเอดส์   10    ราย
-  ผู้สูงอายุ     1,134   ราย
-  ผู้พิการ       175     ราย
4.7  ความปลอดภัยในชีวิต ละทรัพย์สิน
-  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  หมู่ที่  1 - หมู่ที่  11
-  สายตรวจตำบลประศุก  จำนวน  1  แห่ง
-  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  ตลอด  24  ชั่วโมง
4.8 การโทรคมนาคม
- เสาส่งสัญญาณทรูมูฟ ,ดีแทคและวันทูคอล

5.  แหล่งน้ำธรรมชาติ
1.  แม่น้ำเจ้าพระยา
2.  คลองชลประทานบรมธาตุและคลองซอย
3.  หนองสาหร่าย       หมู่ที่  1
4.  หนองพะเนียง        หมู่ที่  4
5.  หนองลำอ้ายด้วน   หมู่ที่  7
6.  หนองไผ่น้าว          หมู่ที่  8
7.  หนองหล่ม             หมู่ที่  8
8.  หนองชะโด            หมู่ที่  8
9.  ลำไก่ล้าน                 หมู่ที่  9
10. ลำวังทอง              หมู่ที่  9
11.  หนองจิก              หมู่ที่  9
12. หนองลี                 หมู่ที่  10
13.  หนองอ้อดอน  1        หมู่ที่  10
14. หนองอ้อราง   1      หมู่ที่  10
15. หนองตระมากยาว      หมู่ที่  10
16. หนองตระมากใหญ่     หมู่ที่  10
17. หนองกระทุ่ม      หมู่ที่  10
18. หนองอ้อราง  2      หมู่ที่  10
19. หนองอ้อดอน  2      หมู่ที่  10
20. หนองกระทะ      หมู่ที่  10
21.  หนองหลวง หมู่ที่  11
        
5.1  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ประปาหมู่บ้าน    จำนวน  22  แห่ง

6. การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ข้าวและถั่วลิสง)  อุตสาหกรรมครัวเรือน  รับจ้าง  ค้าขาย  ทำธุรกิจส่วนตัว  และรับราชการ