- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก -

        เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

รายละเอียดเอกสารคลิก