ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
           เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น

รายละเอียดคลิก