ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรระดับก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของเด็กที่สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 2 ปีนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
1.2 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน

2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
2.1 ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) ของตัวเด็กพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2.2 ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) ของผู้ปกครองพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) ของตัวเด็กพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2.4 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ของผู้ปกครองพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2.5 สมุดบันทึกสุขภาพ (สมุดเล่มสีชมพู) หรือใบรับรองแพทย์ของตัวเด็ก
2.6 ต้องพาเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นสมัคร
3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ    ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
4. วันมอบตัว
ให้ผู้ปกครองพาเด็กมามอบตัวในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
5. กำหนดการเปิดเรียน
เปิดเรียนวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
6. ตารางการแต่งเครื่องแบบของนักเรียน
วันจันทร์    - ชุดนักเรียน                
วันอังคาร     - ชุดวิถีพุทธ (ชุดขาว)            
วันพุธ     - ชุดกีฬา                
วันพฤหัสบดี    - ชุดไทย        
วันศุกร์    - ชุดกีฬา    
7. อุปกรณ์การเรียน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา
8. เครื่องใช้ประจำตัว
- แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ หวี แป้ง ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดหาให้
9. อาหาร
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดอาหารให้ 3 เวลา ดังนี้
•เวลา 10.00 น. อาหารเสริม (นม)    
•เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน
•เวลา 14.00 น. อาหารว่าง
10. การรักษาความปลอดภัยแก่เด็กเล็ก
10.1 การมารับและส่งเด็ก ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งครู ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ก่อนเวลา 07.30น. และให้มารับกลับเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และไม่ช้ากว่า 16.00 น. เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยไม่มีผู้ดูแล  เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องแจ้งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบในแต่ละครั้ง
10.2 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์
10.3 ห้ามเด็กนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยเด็ดขาด
10.4 ห้ามเด็กสวมหรือนำเครื่องประดับและของเล่นที่มีราคาแพงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
10.5 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด คลิก......