โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  รายละเอียดข้อมูลคลิก...