ป้ายโฆษณาที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558

ป้ายโฆษณาผิดกม infographic02 768x705