PS001 61

   องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านตั้งอยู่ ที่นา  ที่ทำการเกษตรกรรม  ที่ให้เช่า  ได้ทราบว่ามีที่ดินแปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่และให้ทำการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา ๔ ปีองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านตั้งอยู่ ที่นา  ที่ทำการเกษตรกรรม  ที่ให้เช่า  ได้ทราบว่ามีที่ดินแปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่และให้ทำการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา ๔ ปี        ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าของที่ดิน  หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขตเพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อ      เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไปโดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการดังนี้๑.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)๓.  สำเนาโฉนดที่ดิน , นส.๓๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)๕.  หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน ***ใช้สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถมาทำการยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานสำรวจให้นำใบมอบอำนาจมาด้วย

***    อย่าลืม !!! หากที่ดินเดิมของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน,โอนสิทธิ์,ขาย, เปลี่ยนมือ  ขอให้ท่านแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  จังหวัดสิงห์บุรี ในวันและเวลาราชการ  ติดต่อ โทรศัพท์ 036-699428 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  

 ***หมายเหตุ : เอกสารสิทธิที่เป็น ใบ ภบท. ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสำรวจลงนามในแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และเขียนแบบรูปที่ดินของท่านก่อนนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่