ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับ โรงเรียนวัดปลาไหล โรงเรียนวัดเสือข้าม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประศุก ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลประศุก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อุดหนุนงบประมาณมาเพื่อให้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยกำหนดงบประมาณให้หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ ตลอดจนพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

2) กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนเสริมสติปัญญา

3) กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า (ตรวจมะเร็งเต้านม)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ อบจ.เยี่ยมเยียน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...