ข่าวกิจกรรม

           นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก และนายมณีพงศ์ ตะกรุดแจ่ม เลขานุการ นายก อบต.ประศุก ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย ในการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563