นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุกและข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ หัวหน้าชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 20,000 ตัว สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ณ บึงหนองจิก หมู่ที่ 9 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ และเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และยังช่วยสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในชุมชนที่มีต่อสังคม