วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ครั้งที่ 3/2561ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชำนาญวิทย์. เตรัตน์. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และนางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมราษฎรวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชำนาญวิทย์. เตรัตน์. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และนางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด เงินสด จำนวน 3000 บาท. ให้แก่นางบุญชู. คำด้วง ม. 5 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อุดหนุนงบประมาณมาเพื่อให้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยกำหนดงบประมาณให้หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ ตลอดจนพฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

2) กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนเสริมสติปัญญา

3) กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า (ตรวจมะเร็งเต้านม)

อ่านเพิ่มเติม...