โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุกประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดการขยะอย่างถูกวิธี และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ณ อบต.ทุ่งสมอ  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุกประจำปีงบประมาณ 2561
การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดตั้งกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลณ  อบต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุกประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดการขยะเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลและกองทุนฌาปนกิจ ณ  อบต.ลานป่า   อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุกประจำปีงบประมาณ 2561
บรรยายหัวข้อการจัดการขยะในครัวเรือนโดยชุมชนที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...